MESLEĞİMİZİ YAKLAŞIK 30 YILDIR YÖNETENLERE SORULAR..!?

MESLEĞİMİZİ YAKLAŞIK 30 YILDIR YÖNETENLERE SORULAR..!?

1--Mesleğimiz için beklentiler;

a--Meslek için reel, geçerli ve tatmin edici ücret tarifesi,

b--Haksız rekabetin önlenmesi,

c--Serbest meslek ücretinin tahsili,

ç--KDV ile gelir vergisi çelişkisi, KDV oranını düşürülmesi ve Dönem geçici vergi alacağının döneminde mahsup edilebilmesi,

d--Sosyal güvenlik sorunları,

e--Yeşil pasaport ve silah ruhsatı hakkı,

f- Müteselsil sorumsuzluk ve SGK sorumluluğu,

g- Tüm vergi beyannamelerinin SMMM lerce verilmesi, YMM’lerin defter tutmaması ve beyan vermemesi,

ğ--Maktu aidatın diğer serbest meslek kuruluşlarındaki seviyelerde olması ve kanunsuz olan nispi aidatın kaldırılması,

h--TURMOB’da Nispi temsil sistemi ile SMMM-YMM eşitsizliğinin giderilmesiyle ve meslek mensuplarının çok az bir kısmının yeminli olması demek, bu az sayıda ki yeminli ünvanlıların itimat edilir, güvenilir ve işi bilenler olduğu,  büyük bir çoğunluğu teşkil eden diğer meslek mensuplarının ise itimat edilmez, güvenilmez ve işi bilmeyenler olduğu algısıyla, ayrımcılık ve adaletsizlik ile evrensel insan haklarına ve anayasaya aykırılığı konusunda

ı--Meslek stajı ile stajyerlerin sorunları gibi konularda

Mesleğimizi 30 yıldır yönetenler neler yaptılar..?

2--Meslektaşlar için binlerce yeni iş alanları açılması;

a--Bankalar kanununda bir değişiklikle Mali tabloları için her bir banka şubesinde SMMM çalıştırma zorunluluğunun getirilmesi,

b--Kat mülkiyeti kanununda bir değişiklikle Apartmanlarda ve sitelerde belli sayılar esas alınarak   SMMM ile çalışma mecburiyetinin sağlanması,

c--Dernekler, vakıflar, kulüpler, kooperatifler ve siyasi partiler ile diğer meslek odalarının hesaplarının SMMM’lerce denetlenmesi ve yapılması,

ç--Tüm alanlardaki staj sürelerinin emeklilik sürelerinden sayılması,

d--Askerlik borçlanması olmadan askerlikte geçen sürelerin emeklilik sürelerine eklenmesi,

e--Yeni ruhsat alan SMMM lere program, bilgisayar, büro kurulum desteği verilmesi

f--Meslek mensubu olup Doğum yapan Annelere, Askere gidenlere ve zor duruma düşmüşlere ilgili sosyal fondan gerekli desteğin sağlanması ve benzeri çalışmaları yapmak,

    Mesleğimizi 30 yıldır yöneten yöneticilerimizin aklına gelmez mi..?

3--TÜRMOB ve Oda’ların mali tabloları;

Mali tablolar açık, net ve şeffaf mı? Yapılan işlemler, yatırımlar, eğitimler, yemekler, konferanslar ve benzeri faaliyetlerdeki harcama tutarları doğru mu? Mesleki yayınlar için hangi ölçülerde ödemeler yapıldı? Tüm bu ve benzeri faaliyetlerdeki belge düzeninin doğruluğu ve gerçekliliği nedir? Şişirme işlemler var mıdır?

4--Meslek mensupları olarak 3568 sayılı meslek yasamıza göre genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile işlemler yapmanın yanında, İnceleme yapmak, Tahlil yapmak, Denetim yapmak, Bilirkişilik yapmak ve benzeri işleri yapmak olarak tarif edilen mesleğimizin çalışma alanları için başka kurumlarca yüksek ücretle eğitime tabi tutulup belge almak zorunda niye bırakılıyoruz?  Doktorlar, Avukatlar, Mimarlar ve Mühendisler ve diğer serbest meslek sahipleri mesleklerini icra ederken başka yerlerde paralı eğitim görüp, başka kurumlardan belge mı almaktadırlar? Bizim kurumlarımız gerekli olan eğitimi neden vermezler veya veremezler? Mesleki zorunlu eğitim yerine gerekli olan eğitimin ticari ve gelir amaçlı olmayacak şekilde ve isteyenlere verilmesi neden düşünülmemektedir?

5--Anadolu oda başkanları Nispi aidatın iptalinden şikâyetçidir. (Trabzon Oda başkanının dile getirdiği gibi ‘ bizler cami yapıyoruz anlayışıyla binalarımızı yaptık ve huzur hakkı da almıyoruz). Haklıdırlar ama biz meslek mensupları hukuka ve yasalara aykırı hareket edemeyiz. Yargıtay’ın iptalinden sonra kanunun kestiği parmak acımaz diyebilmeliyiz. Doktorların, Avukatların, Mimarların, Mühendislerin ve diğer meslek odalarının yöneticileri huzur hakkı almadan ve yalnızca bizim odalarımızın aldığı maktu aidatın yarısı kadar aidatlarla kurumlarını yönetebiliyorlarsa, işi ekonomiyi yönetmek olan bizler ve bizim odalarımız da kanunlara bağlı kalarak idare edilemez mi..? Odalarımızı rahatlatacak çare mi yok..?

a--TÜRMOB ve Odalarımızın maktu aidatları, işlem gelirleri ve çalıştıkları bankalardan alacakları Faizler ile banka bonus gelirleri konsolide edilerek tüm odalarımıza paylaştırılamaz mı..? Kurumlarımızın mali tablolarında banka bonus gelirleri bilgisi neden yoktur? Yoksa bankalardan alınan bonus geliri mi yok?

b—SMMM lerin yaptığı iş sonucu kesilen her tahakkuka ilave edilecek kağıt bedeli ( örneğin tahakkuk başına 1,00 TL veya 0.50 kuruş gibi)  bağlı olunan Oda hesabına aktarılmasıyla, meslektaşların aidatlarına gerek kalmadan odalarımızın ihtiyaçları karşılanamaz mı..?

c- Meslek odalarımız dururken esnaflarımızın defterlerinin tutulması ve işlemlerinin yapılması neden meslekle ilgisi olmayan odalara bırakılmıştır? Meslek odalarımız küçük esnafımızın işlemlerini hem doğru düzgün yapar, hem yeteri kadar meslek mensubunu istihdam eder ve hem de gelir elde eder. Bu neden düşünülmez?

Sonuç olarak, Üst yöneticilerimiz bütün bu sorunlarla ve konularla ilgilenmeden, çözüm aramadan yaklaşık 30 yıldır aynı kişiler ve aynı anlayışla mesleki kurumlarımızı yönetmektedirler. Aslında yönetmiyorlar ama kaynak ve imkânları istedikleri gibi kullanmak için kurumlarımızı işkâl ediyorlar.

Bizleri yöneten bu birkaç kişilik ekip; dikkat buyurun, kişi başına her ay 40.000,00 TL ile 70.000,00 TL arasında huzur hakkı almaktadırlar. (( İSMMMO 2013 Mali tabloları ve denetim raporuna göre ve mahkemece yapılan tespitle sabit;  aylık 66.000.TL huzur hakkı aldığı belgelenen İSMMMO o dönemin başkanı TÜRMOB sekreteri yöneticimiz, Mali müşavirler Derneği Kartal şube kongresinde ‘ Onursal başkan olarak ayda 50.000 TL huzur hakkı azdır diyerek ironi yapmak suretiyle huzur hakkı almadığını beyan etmesi komik olmasının yanında meslektaşlarımıza hakarettir.))  Üst yöneticilerimizin başka kaynakları da kullandıkları bilinmektedir. (Anadolu oda yöneticileri hariç). Bu kaynakların devam etmesi için de hiçbir serbest meslek kuruluşunda olmayan kat kat maktu aidat ve 3568 sayılı yasamızda olmayan, ilgili yönetmeliğe hile yoluyla ek yapılmak suretiyle nispi aidat alarak bizleri korumak yerine mağdur etmektedir..!

Sayın yöneticiler, Mesleğimiz için, meslektaşlarımız için yukarıda bahsedilen sorunlar da dâhil olmak üzere hiçbir şey yapmayacaksınız. Kat kat maktu aidat, kanunsuz olarak nispi aidat ve 3-5 liralık evraktan astronomik bedeller alacaksınız. ( Bir stajyerin SMMM belgesi 50.000,00-60.000,00 TL’ye mal oluyor haberiniz var mı..?) Bunlar birkaç yönetici astronomik huzur hakkı alsın diye midir?  120 000 meslek mensubunun sorunları için kurumlar nezdinde ve TBMM nezdinde bu zamana kadar hangi adımı attınız da nispi aidatı kanunlaştırmak için Siyası partilerin, milletvekillerin, bakanlıkların kapılarında ve TBMM’nin koridorlarında günlerce nöbet tuttunuz. Bir de Meslek için, meslektaş için iyi bir şey yapmış gibi boy boy resimlerle kahramanlık söylemleriyle meslektaşların yüzüne baktınız. Bu yaklaşım sizlere ve bizlere yakıştı mı? Ama ne oldu?  Mali Müşavirler İşveren sendikasının nispi aidat konusunu doğru bilgilendirme gayretiyle TBMM de nispi aidat uygulamasının hukuksuz olduğuna karar vermiştir.

120 000 kişilik Meslek mensuplarının temsilcileri olarak, muhasebe biliminin nasıl olması gerektiğini, çağın geldiği noktada nasıl uygulanacağını, beyan ve bildirimlerin nasıl yapılacağını, ekonominin yapılanması ve gelişmesi için, adil bir vergi sisteminin nasıl olması gerektiğini, ülke kaynaklarının adil kullanılmasının ve dağıtılmasının nasıl yapılacağını Devletin ilgili kurumlarına bildiremezsen, en azında bu tür çalışmalarda yer alamazsan Devlet başının çaresine bakar ve sana da bu işler böyle böyle olacak diye görev ve sorumluluk yükler..!

Ülke olarak dönem dönem ekonomik krizlerle boğuşmaktayız. Bu krizlerle ilgili olarak mesleki kurumlarımızın bir reçetesi, bir çıkış yolu ve muhasebe biliminin gerektirdiği biçimde bir çalışması veya bir raporu var mıdır? Olması gerekmez mi? Sen bunlara uzak durursan kimden ne bekleyebilirsin ki?

Hal böyleyken, bu yöneticilerin yanında olanlar da, ‘ ama ne yapsınlar? Yapmak istiyorlar ama Devletin kurumları olmaz diyor, muhalifler de engel oluyor ’ diyerek savunma yapıyorlar. Ülkemizi yönetenler, kendilerini eleştiriler için, biz gereğini yapıyoruz ama iç ve dış güçler, vatan hainleri ile muhalefet engelliyor dediklerinde, bu yaklaşıma şiddetle karşı çıkanlar mesleğimizi yönetenlere neden karşı çıkmazlar? Neden sessiz kalırlar?

Söylenecek çok şeyler daha var ama onları da meslektaşlarıma bırakıyorum.

Saygılarımla

SMMM Hasan Okhan OKUMUŞ